116 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

Tiếng Nhật trung cấp II - N2

Khóa học sẽ giúp bạn các kỹ năng làm bài đọc hiểu, phân tích, ngắt câu để hiểu ý…Bên cạnh đó, luyện tập các kỹ năng nghe và tiếp cận dạng đề thi JLPT N2 thực tế để đạt kết quả cao trong kỳ thi.ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC