LK1-03 Biệt thự Trường Thịnh Phát, Lê Nin, Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

Ngữ pháp N5 - Mẫu câu (1-10)

Cùng luyện ngữ pháp tiếng Nhật N5 qua những mẫu câu dưới đây các bạn nhé


1 . ~ は ~ : thì, là, ở

~ は~ [ thông tin truyền đạt]
~ N1 はN2 が

Giải thích:

Phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thông tin truyền đạt thường đứng sau は
Làm chủ ngữ của mệnh đề chính.
Ví dụ:

私(わたし)は日本(にほん)の料理(りょうり)が好(す)きです。
Tôi thích món ăn Nhật
山田(やまだ)さんは日本語(にほんご)が上手(じょうず)です。
Anh Yamada giỏi tiếng Nhật
この家(いえ)はドアが大(おお)きいです
Căn nhà này có cửa lớn
Chú ý:
Khi hỏi bằng は thì cũng trả lời bằng は, với thông tin trả lời thay thế cho từ để hỏi
Ví dụ:

A: これは何ですか? Cái này là cái gì?
B: これは私の眼鏡(めがね)です。Cái này là mắt kính của tôi.

~ は~ [ thông tin truyền đạt]
~ N1 はN2 が
Giải thích:
Phân cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Thông tin truyền đạt thường đứng sau は
Làm chủ ngữ của mệnh đề chính.
Ví dụ:
私(わたし)は日本(にほん)の料理(りょうり)が好(す)きです。
Tôi thích món ăn Nhật
山田(やまだ)さんは日本語(にほんご)が上手(じょうず)です。
Anh Yamada giỏi tiếng Nhật
この家(いえ)はドアが大(おお)きいです
Căn nhà này có cửa lớn
Chú ý:
Khi hỏi bằng は thì cũng trả lời bằng は, với thông tin trả lời thay thế cho từ để hỏi
Ví dụ:

A: これは何ですか? Cái này là cái gì?
B: これは私の眼鏡(めがね)です。Cái này là mắt kính của tôi.

2. ~も~ : cũng, đến mức, đến cả

Giải thích:
Dùng miêu tả sự vật / tính chất / hành động tương tự với một sự vật / tính chất / hành động
đã nêu trước đó. (nhằm tránh lập lại tợ từ は/ động từ nhiều lần)
Thể hiện sự ngạc nhiên về mức độ nhiều.
Thể hiện mức độ không giống như bình thường. (cao hơn hoặc thấp hơn)
Ví dụ:
山田さんは本を読むことが好
Anh yamada thích đọc sách. Tôi cũng vậy
きです。私も同じですあなたの家には犬が9もいるんですか?
Nhà bạn có tới 9 con chó luôn à!
昨日忙しくて寝る時間もありませんですた。
Ngày hôm qua bận quá, không có cả thời gian để ngủ.
Chú ý:
"も" cũng có chức năng tương tự như "は", "が" nên không đứng liền kề
với "は", "が" khi dùng cho một chủ từ  は/が も ~
わたしはもマイさんはも今年日本に旅行したい。
Cả tôi và mai năm nay đều muốn du lịch Nhật Bản
"も" cũng có thể đứng sau các trợ từ khác giống như "は"
で/ と/ へ/ など も~
休日ですが、どこへもい行けません。
Ngày nghỉ thế mà cũng chẳng đi đâu được.

Giải thích:

Dùng miêu tả sự vật / tính chất / hành động tương tự với một sự vật / tính chất / hành động
đã nêu trước đó. (nhằm tránh lập lại tợ từ は/ động từ nhiều lần)
Thể hiện sự ngạc nhiên về mức độ nhiều.
Thể hiện mức độ không giống như bình thường. (cao hơn hoặc thấp hơn)
Ví dụ:
山田さんは本を読むことが好
Anh yamada thích đọc sách. Tôi cũng vậy
きです。私も同じですあなたの家には犬が9もいるんですか?
Nhà bạn có tới 9 con chó luôn à!
昨日忙しくて寝る時間もありませんですた。
Ngày hôm qua bận quá, không có cả thời gian để ngủ.
Chú ý:
"も" cũng có chức năng tương tự như "は", "が" nên không đứng liền kề
với "は", "が" khi dùng cho một chủ từ  は/が も ~
わたしはもマイさんはも今年日本に旅行したい。
Cả tôi và mai năm nay đều muốn du lịch Nhật Bản
"も" cũng có thể đứng sau các trợ từ khác giống như "は"
で/ と/ へ/ など も~
休日ですが、どこへもい行けません。
Ngày nghỉ thế mà cũng chẳng đi đâu được.

3 . ~ で~ : tại, ở, vì, bằng, với ( khoảng thời gian)

Giải thích:
Diễn tả nơi xảy ra hành động.
Diễn tả nơi xảy ra sự kiện.
Diễn tả nguyên nhân
Diễn tà phương pháp, phương thức, phương tiện.
Diễn tả sự vật được làm bằng chất liệu / vật liệu gì.
Diễn tả một khoảng thời gian giới hạn.

Ví dụ:
この仕事は明日で終りますか?Công việc này sáng mai có xong không?
はしで食べます。Tôi ăn bằng đũa
日本でレポートを書きます。Tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật
駅で新聞を買います。Tôi mua báo ở nhà ga

Giải thích:

Diễn tả nơi xảy ra hành động.
Diễn tả nơi xảy ra sự kiện.
Diễn tả nguyên nhân
Diễn tà phương pháp, phương thức, phương tiện.
Diễn tả sự vật được làm bằng chất liệu / vật liệu gì.
Diễn tả một khoảng thời gian giới hạn.
Ví dụ:
この仕事は明日で終りますか?Công việc này sáng mai có xong không?
はしで食べます。Tôi ăn bằng đũa
日本でレポートを書きます。Tôi viết báo cáo bằng tiếng Nhật
駅で新聞を買います。Tôi mua báo ở nhà ga

4. ~ に/ へ ~ : chỉ hướng, địa điểm, thời điểm

Giải thích:
Dùng để chỉ thời điểm
Dùng để chỉ địa điểm
Dùng để chỉ hướng đến ai
Ví dụ:
明日、旅行に/ へ行きます。Ngày mai tôi sẽ đi du lịch
午後6時に帰ります。6h chiều tôi sẽ về
このプレゼントをゆみさんに/ へ. Xin hãy trao món quà này tới chị Yumi
Chú ý:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động xảy ra, chúng ta thê, trợ từ [に] vào sau danh từ
chỉ thời gian. Dùng 「に」với những hành động diễn ra trongt hời gian ngắn. [に] được dùng
khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm và không dùng trong trường hợp không có con số
đi kèm. Tuy nhiên trong trường hợp của thứ nằm trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng
[に]日曜日「に」日本へ行きます。Chủ nhật tôi sẽ đi Nhật
Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ [へ] được dùng sau danh từ chỉ
Phương hướng hoặc địa điểm.
Trợ từ [ へ] phát âm dài là [え」

Giải thích:
Dùng để chỉ thời điểm
Dùng để chỉ địa điểm
Dùng để chỉ hướng đến ai
Ví dụ:
明日、旅行に/ へ行きます。Ngày mai tôi sẽ đi du lịch
午後6時に帰ります。6h chiều tôi sẽ về
このプレゼントをゆみさんに/ へ. Xin hãy trao món quà này tới chị Yumi
Chú ý:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động xảy ra, chúng ta thê, trợ từ [に] vào sau danh từ
chỉ thời gian. Dùng 「に」với những hành động diễn ra trongt hời gian ngắn. [に] được dùng
khi danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm và không dùng trong trường hợp không có con số
đi kèm. Tuy nhiên trong trường hợp của thứ nằm trong tuần thì có thể dùng hoặc không dùng
[に]日曜日「に」日本へ行きます。Chủ nhật tôi sẽ đi Nhật
Khi động từ chỉ sự di chuyển thì trợ từ [へ] được dùng sau danh từ chỉ
Phương hướng hoặc địa điểm.
Trợ từ [ へ] phát âm dài là [え」

5. ~ に ~ : vào, vào lúc

Giải thích:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」 và sau danh từ
chỉ thời gian. Dùng 「に」 đối với những hành động xảy ra trong thời gian ngắn. 「に」được dùng khi
danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thể dùng
hoặc không dùng 「に」
Ví dụ:
時に起きます。Tôi thường thức dậy lúc 7h
2月1日に日本へ行きました。Tôi ( đã) đến Nhật vào ngày 1 tháng 2.
週末「に」友達の家へ行きます。Cuối tuần tôi (sẽ) đi đến nhà của bạn

Giải thích:
Khi muốn nói về một thời điểm mà hành động nào đó xảy ra, chúng ta thêm trợ từ 「に」 và sau danh từ
chỉ thời gian. Dùng 「に」 đối với những hành động xảy ra trong thời gian ngắn. 「に」được dùng khi
danh từ chỉ thời gian có con số đi kèm. Tuy nhiên, đối với trường hợp của thứ trong tuần thì có thể dùng
hoặc không dùng 「に」

6. ~ を ~ : chỉ đối tượng của hành động

Giải thích:
Trợ từ 「を」được dùng biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ
Ví dụ:
水を飲みます。Tôi uống nước
日本語を勉強します。Tôi học tiếng Nhật
音楽を聞きます. Tôi nghe nhạc
Chú ý:
Phát âm của 「を」giống 「お」. Chữ 「を」 duy nhất chỉ được dùng làm trợ từ

Giải thích:
Trợ từ 「を」được dùng biểu thị bổ ngữ trực tiếp của ngoại động từ
Ví dụ:
水を飲みます。Tôi uống nước
日本語を勉強します。Tôi học tiếng Nhật
音楽を聞きます. Tôi nghe nhạc
Chú ý:
Phát âm của 「を」giống 「お」. Chữ 「を」 duy nhất chỉ được dùng làm trợ từ

7. ~ と ~ : với

Giải thích:
Chùng ta dùng trợ từ 「と」để biệu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật) cùng thực hiện một
hành động.
Ví dụ:
公園に友達と散歩します。Tôi đi dạo với bạn
同僚 とアメリカへ出張 します。Tôi đi công tác ở Mỹ cùng với đồng nghiệp
Chú ý:
Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng 「ひとりで」.
Trường hợp này không dùng trợ từ
「と」ひとりでスーパーへ行きます。Tôi đi siêu thị một mình

Giải thích:
Chùng ta dùng trợ từ 「と」để biệu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật) cùng thực hiện một
hành động.
Ví dụ:
公園に友達と散歩します。Tôi đi dạo với bạn
同僚 とアメリカへ出張 します。Tôi đi công tác ở Mỹ cùng với đồng nghiệp
Chú ý:
Trong trường hợp thực hiện hành động một mình thì dùng 「ひとりで」.
Trường hợp này không dùng trợ từ
「と」ひとりでスーパーへ行きます。Tôi đi siêu thị một mình

8.~ に ~ : cho ~, từ ~

Giải thích:
Những động từ như 「あげます」、「かします」、「おしえます」cần người
làm đối tượng cho (để cho, cho mượn, dạy). Chúng ta đặt trợ từ [に] sau danh từ
chỉ đối tượng này
Đối với những động từ như 「おくります」、「でんわをかけます」thì đối
tượng không chỉ là người mà còn có thể là địa điểm ( danh từ). Trong trường hợp
đó ngoài trợ từ [に] chúng ta còn có thể dùng trợ từ [へ]
Các động từ như「もらいます」、「かします」、「ならいます」 biểu thị
hành động từ phía người tiếp nhận. Khi dùng những động từ này trong câu mà
chủ ngữ là người tiếp nhận thì chúng ta thêm trợ từ [に] vào sau danh từ chỉ
đối tác. Trong mẫu câu sử dụng các động từ này, chúng ta có thể dùng trợ từ 「から」
thay cho trợ từ [に]. Đặc biệt khi đối tác không phải là người mà là một tổ chức nào
đó (ví dụ: công ty hoặc trường học) thì không dùng [に] mà dùng 「から」
Ví dụ:
山田さんは木村さんに花をあげました。
Anh Yamada tặng hoc cho chị Kimura
マイさんに本を貸しました。
Tôi cho Mai mượn sách
みみちゃんに英語を教えます。
Tôi dạy bé Mimi tiếng Anh
会社に電話をかけます。
Tôi gọi điện thoại đến công ty
木村さんは山田さんに花をもらいました。
Chị Kimura nhận hoa từ anh Yamada.
マイさんにざっしを借りました。
Tôi mượn cuốn tạp chí từ Mai.
チンさんに中国語を習います。
Tôi học tiếng Trung Quốc từ anh Chin
木村さんは山田さんから花をもらいました。

Giải thích:
Những động từ như 「あげます」、「かします」、「おしえます」cần người
làm đối tượng cho (để cho, cho mượn, dạy). Chúng ta đặt trợ từ [に] sau danh từ
chỉ đối tượng này
Đối với những động từ như 「おくります」、「でんわをかけます」thì đối
tượng không chỉ là người mà còn có thể là địa điểm ( danh từ). Trong trường hợp
đó ngoài trợ từ [に] chúng ta còn có thể dùng trợ từ [へ]
Các động từ như「もらいます」、「かします」、「ならいます」 biểu thị
hành động từ phía người tiếp nhận. Khi dùng những động từ này trong câu mà
chủ ngữ là người tiếp nhận thì chúng ta thêm trợ từ [に] vào sau danh từ chỉ
đối tác. Trong mẫu câu sử dụng các động từ này, chúng ta có thể dùng trợ từ 「から」
thay cho trợ từ [に]. Đặc biệt khi đối tác không phải là người mà là một tổ chức nào
đó (ví dụ: công ty hoặc trường học) thì không dùng [に] mà dùng 「から」
Ví dụ:
山田さんは木村さんに花をあげました。
Anh Yamada tặng hoc cho chị Kimura
マイさんに本を貸しました。
Tôi cho Mai mượn sách
みみちゃんに英語を教えます。
Tôi dạy bé Mimi tiếng Anh
会社に電話をかけます。
Tôi gọi điện thoại đến công ty
木村さんは山田さんに花をもらいました。
Chị Kimura nhận hoa từ anh Yamada.
マイさんにざっしを借りました。
Tôi mượn cuốn tạp chí từ Mai.
チンさんに中国語を習います。
Tôi học tiếng Trung Quốc từ anh Chin
木村さんは山田さんから花をもらいました。

9. ~と~ : và

Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」
Ví dụ:
野菜と肉を食べます。
Tôi ăn rau và thịt
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật
休みの日土曜日と日曜日です。

Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」
Ví dụ:
野菜と肉を食べます。
Tôi ăn rau và thịt
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật
休みの日土曜日と日曜日です。

10. ~ が~ : nhưng

Giải thích:
「が」Là một trợ từ nối tiếp và có nghĩa là "nhưng". Khi dùng 「が」để nối
hai câu (mệnh đề) thì chúng ta được một câu.
Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng 「が」trước chủ đề đó.
Ví dụ:
タイ料理はおいしいですが、辛いです。Món Thái ngon nhưng cay.
雨が降っています. Trời đang mưa
休みの日は土曜日と日曜日です。Ngày nghỉ là ngày thứ 7 và chủ nhật
Chú ý:
「が」 Dùng trong 「しつれですが」hoặc 「すみませんが」để mở
đầu một câu nói nên không còn mang ý nghĩa để nối hai câu, mà chỉ còn
mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi.
しつれですが、お名前は?Xin lỗi, bạn tên gì?
すみませんが、手伝ってもらえませんか?Xin lỗi, có thể giúp tôi được không?


Nguồn tin tổng hợp.

Tin liên quan
 • 10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình
   10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình

   Người Nhật coi trọng sự gắn bó và đặt gia đình lên trên nhất. Không chỉ bởi những phẩm chất đặc trưng của con người nơi đây, mà còn bởi tính cách văn hóa tuyệt vời của họ. Cùng tìm hiểu 10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình của Nhật Bản nhé.

 • 10 từ vựng Kanji tiếng Nhật với gốc 言
   10 từ vựng Kanji tiếng Nhật với gốc 言

   Trong bài học từ vựng tiếng Nhật này, chúng ta cùng tìm hiểu danh sách 10 từ vựng tiếng Nhật Kanji với gốc 言. Đây là những cụm từ Kanji khá phổ biến và hay gặp.

 • Học thêm tiếng Nhật - Châm ngôn Nhật Bản
   Học thêm tiếng Nhật - Châm ngôn Nhật Bản

   Phần học thêm tiếng Nhật về châm ngôn hay văn hóa, phong tục Nhật Bản là một yếu tố cơ bản cần thiết và vô cùng thú vị. Nắm được và biết cách dùng những châm ngôn, ngạn ngữ tiếng Nhật này không chỉ giúp bạn nâng cao và trau dồi khả năng ngôn ngữ, nó còn giúp bạn giao tiếp tốt hơn và hiểu rõ hơn về tiếng Nhật và đất nước bạn theo học.

 • Từ vựng tiếng Nhật về gia đình
   Từ vựng tiếng Nhật về gia đình

   Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Nhật về chủ đề gia đình Nhé. Những từ vựng tiếng nhật về gia đình là một trong những điều vô cùng quan trọng và cần phải học trong tiếng Nhật.

 • Tiếng Nhật trong công việc
   Tiếng Nhật trong công việc

   Đi kèm với hội nhập và phát triển, rất nhiều người Việt Nam làm việc cho các công ty của Nhật Bản. Tiếng Nhật trong công việc theo đó cũng vô cùng cần thiết. Vậy học tiếng Nhật cho những người đi làm ở đâu?

 • Những vấn đề thường gặp của người Việt khi học tiếng Nhật